Beleggingen

Risicovolle beleggingen en obligaties stijgen

Het beleggingsbeleid van ING CDC Pensioenfonds is gericht op de lange termijn. Als startend fonds heeft ING CDC Pensioenfonds in 2014 gekozen voor een beleggingsbeleid dat in de eerste jaren verhoudingsgewijs behoedzaam is (met relatief veel staatsobligaties), maar waarbij voldoende rendements-potentieel in de beleggingsportefeuille overblijft om eventueel te kunnen indexeren.

De beleggingen van het fonds zijn onderverdeeld in twee portefeuilles.

Matching portefeuille

Deze portefeuille heeft als primair doel om de (nominale) pensioenverplichtingen te financieren.

In de matching portefeuille wordt hoofdzakelijk belegd in Europese  staatsobligaties van een hoge kwaliteit die zodanig worden gekozen dat de geldstromen van de obligaties en de pensioenuitkeringen voor een belangrijk deel met elkaar samenvallen (‘matchen’).

De omvang van de matching portefeuille bedraagt per 30 juni 2019 circa 63% van het belegd vermogen van ING CDC Pensioenfonds.

Return portefeuille

Deze portefeuille heeft als primair doel om (op termijn) voldoende rendement te creëren om toeslagverlening mogelijk te maken.

In de return portefeuille wordt gezocht naar een hoger rendement door te beleggen in aandelen en onroerend goed.

De omvang van de return portefeuille bedraagt per 30 juni 2019 circa 37% van het belegd vermogen van ING CDC Pensioenfonds.

Zorgen over wereldeconomie blijven
Het tweede kwartaal begon goed voor aandelen (en slecht voor obligaties) met sterke macro-economische cijfers uit China die de zorgen over een afkoeling van de Chinese economie grotendeels wegnamen. Tevens toonde het sterke Amerikaanse banenrapport in april aan dat het zwakke banenrapport in maart een incident was en lieten de Amerikaanse detailhandelsverkopen een rebound zien na de onverwachte daling in de vorige maand.

Begin mei vond er echter een kentering van het marktsentiment plaats als gevolg van de escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China. Waar eerder een handelsakkoord tussen de VS en China nog slechts een kwestie van tijd leek te zijn, verhoogde de VS begin mei onverwacht de importheffingen van 10% naar 25% op Chinese goederen ter waarde van circa $200 miljard. De reden hiervoor was dat China volgens Trump eerdere beloftes zou hebben gebroken. Het Chinese techbedrijf Huawei werd door de Amerikaanse overheid op de zwarte lijst geplaatst waardoor Amerikaanse bedrijven geen zaken meer mogen doen met het bedrijf. Daarnaast dreigde Trump nog eens voor circa $325 miljard aan Chinese goederen, waarvoor nu nog geen heffingen gelden, te onderwerpen aan een tarief van 25%. Als tegenmaatregel verhoogde China op haar beurt de heffingen op circa $60 miljard aan Amerikaanse goederen van 5 tot 10% naar 5 tot 25%.

De toenemende zorgen over de wereldeconomie onder beleggers werd verder versterkt door slechte macro-economische cijfers uit de VS. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie van Institute Supply Management (ISM) kwam in mei op het laagste niveau uit sinds oktober 2016. Slechte macro-economische cijfers uit China en Duitsland droegen verder bij aan de negatieve stemming. Aandelen moesten in mei de koerswinsten die werden behaald in april weer inleveren en rentes zetten de daling die aan het einde van vorig jaar in gang werd gezet verder voort.

Centrale bankiers (voorlopig) reddende engelen
In juni traden de centrale banken op als reddende engelen. Verdere verzwakking van macro-economische cijfers uit de VS, China en Europa in juni, in combinatie met de onzekere impact van de Amerikaanse-Chinese handelsoorlog op de wereldhandel, investeringen en consumentengedrag gaven voeding aan een ruimer monetair beleid. Ook de inflatie die achter blijft op de doelstelling van de centrale banken was van invloed.

Powell (Amerika) toonde zich bereid de rente eventueel in het tweede halfjaar te verlagen wanneer de economie het nodig heeft. Draghi (Europa) gaf aan dat de Europese Centrale bank klaar staat om met nieuwe stimuleringsmaatregelen en eventuele renteverlagingen de groei en inflatie aan te jagen. Dit gaf uiteindelijk vleugels aan de aandelen- en obligatiemarkten waardoor de stijgingen in het eerste kwartaal van zowel de aandelen als obligaties werden voortgezet. Het marktsentiment werd aan het einde van het tweede kwartaal verder versterkt door de herstart van de gesprekken tussen Amerika en China na de onderlinge ontmoeting tussen President Trump en President Xi tijdens de G-20 bijeenkomst in Japan eind juni.

Nog geen Brexit-deal
Met betrekking tot de Brexit is May wederom er niet in geslaagd haar Brexit-deal door het parlement te loodsen waardoor May op 7 juni is opgestapt. De grote favoriet om May op te volgen is Boris Johnson waarmee de kans op een harde Brexit is toegenomen.

Sterk gedaalde rentes
Aandelen en obligaties profiteerden van centrale banken die open staan voor monetaire verruiming. De aandelen in de VS stegen circa 4% en Europese aandelen circa 1%. Opkomende landen en Japan bleven met respectievelijk circa 0% en circa -2% (allen in lokale valuta) achter. Beursgenoteerd vastgoed behaalde het kwartaal een negatief rendement van 1%. Direct vastgoed in Nederlandse woningen en winkels noteerde een plus van 3%. Rentes daalden flink: de 10 jaars Duitse rente daalde van -0,07% naar -0,33% en de 30 jaars van 0,57% naar 0,27%. De 30 jarige swap rente daalde eveneens, namelijk van 1,06% naar 0,72%. De gestegen aandelenkoersen werden meer dan teniet gedaan door de gedaalde rentes waardoor de dekkingsgraad uiteindelijk daalde van circa 111% tot circa 108%. (klik hier voor meer informatie over de dekkingsgraad in het hoofdstuk financiële positie).

Benchmark (geactualiseerd)
ING CDC Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsrendementen door deze te vergelijken met een benchmark die is afgeleid van het strategisch beleggingsbeleid. Een benchmark is een meetlat om de prestaties van de beleggingsportefeuille te evalueren op de langere termijn. Het totaal rendement is een gewogen gemiddelde van het rendement van de matching portefeuille en de return portefeuille. Omdat valutakoersen een grote rol spelen bij de buitenlandse beleggingen in de return portefeuille, dekt het fonds de niet-euro valutaschommelingen voor een belangrijk deel af. Het resultaat van deze valuta-afdekking wordt bij het totaal rendement geteld.

Beleggingsportefeuille
Q2 2019
Benchmark
Q2 2019
Beleggingsportefeuille
2019
Benchmark
2019
Matching portefuille
+9,3%
+7,7%
+16,8%
+14,8%
Return portefuille
+2,0%
+2,0%
+13,8%
+13,8%
Valuta-afdekking
+0,1%
+0,1%
-0,4%
-0,4%
Totaal rendement*
+6,6%
+5,4%
+15,3%
+15,3%
*Het totaal rendement is gebaseerd op de gewogen gemiddelden van de matching portefeuille, return portefeuille en valuta-afdekking.

Conclusie
In het tweede kwartaal van 2019 heeft ING CDC Pensioenfonds met de matching portefeuille een rendement behaald van circa +9,3%. De return portefeuille behaalde een rendement van circa +2,0%. De valuta-afdekking had een licht positieve invloed op de portefeuille van +0,1%. Het gewogen totaal rendement op de beleggingen van ING CDC Pensioenfonds was +6,6%.