Financiële positie

Dekkingsgraad stijgt, beleidsdekkingsgraad neemt af

 

De financiële positie van ING CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Fluctuerende rente en licht herstel van aandelen
De dekkingsgraad is in het derde kwartaal gestegen van 95% naar 99%. De beleidsdekkingsgraad nam in deze periode af van 100% naar 98%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden (geactualiseerd)
De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurende de laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q3 2020
Einde Q2 2020
Einde Q1 2020
Einde Q4 2019*
Pensioenvermogen
2615
2441
2188
2182
Pensioenverplichtingen
2638
2568
2392
2075
Dekkingsgraad
99%
95%
92%
105%
Beleidsdekkingsgraad
98%
100%
103%
107%
*Cijfers conform jaarrekening

Uit dit overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het derde kwartaal van 2020 steeg van 95% naar 99%. Dit waren de oorzaken (klik hier voor meer informatie over het rendement in het hoofdstuk beleggingen).

  • De rente fluctueert maar daalde per saldo licht. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen nam hierdoor toe. Deze toename was kleiner dan de stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Dit zorgde per saldo voor een stijging van de dekkingsgraad.
  • Er werd een positief resultaat behaald op de zakelijke waarden (aandelen en vastgoed). Dit zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad.
  • Per eind september heeft het fonds haar sterftegrondslagen aangepast aan de nieuwe overlevingstabel van het actuarieel genootschap (AG2020). Als gevolg hiervan is de dekkingsgraad ongeveer 2% gestegen.

Door deze ontwikkelingen nam de dekkingsgraad ten opzichte van het voorgaande kwartaal toe.

De beleidsdekkingsgraad is gedaald. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het derde kwartaal van 2020 waren beduidend lager dan de dekkingsgraden van het derde kwartaal van 2019, waardoor de beleidsdekkingsgraad is gedaald van 100% naar 98%.

Conclusie
De per saldo, licht gedaalde rente zorgde voor zowel een stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen als een (grotere) stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Tegelijk werd een positief beleggingsrendement gehaald op de zakelijke waarden. Tenslotte leverde de gewijzigde overlevingstabel van het actuarieel genootschap een positieve bijdrage aan de stijging van de dekkingsgraad. Per saldo nam de dekkingsgraad in het derde kwartaal van 2020 toe van 95% naar ongeveer 99%. De beleidsdekkingsgraad nam met 2% af van 100% naar 98%.