Beleggingen

Financiële markten positief gestemd

 

Het beleggingsbeleid van ING CDC Pensioenfonds is gericht op de lange termijn. Als startend fonds heeft ING CDC Pensioenfonds in 2014 gekozen voor een beleggingsbeleid dat in de eerste jaren verhoudingsgewijs behoedzaam is (met relatief veel staatsobligaties), maar waarbij voldoende rendements-potentieel in de beleggingsportefeuille overblijft om eventueel te kunnen indexeren.

De beleggingen van het fonds zijn onderverdeeld in twee portefeuilles.

Matching portefeuille

Deze portefeuille heeft als primair doel om de (nominale) pensioenverplichtingen te financieren.

In de matching portefeuille wordt hoofdzakelijk belegd in Europese staatsobligaties van een hoge kwaliteit die zodanig worden gekozen dat de geldstromen van de obligaties en de pensioenuitkeringen voor een belangrijk deel met elkaar samenvallen (‘matchen’).

De omvang van de matching portefeuille bedraagt per 31 maart 2021 circa 48% van het belegd vermogen van ING CDC Pensioenfonds.

Return portefeuille

Deze portefeuille heeft als primair doel om (op termijn) voldoende rendement te creëren om toeslagverlening mogelijk te maken.

In de return portefeuille wordt gezocht naar een hoger rendement door te beleggen in aandelen, onroerend goed en bedrijfsobligaties.

De omvang van de return portefeuille bedraagt per 31 maart 2021 circa 52% van het belegd vermogen van ING CDC Pensioenfonds.

Uitrol coronavaccins
In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verliep de uitrol van coronavaccins voortvarend. Aan het einde van het eerste kwartaal had ruim 29% van de bevolking in de Verenigde Staten minimaal 1 vaccinatie gekregen. In het Verenigd Koninkrijk lag dit percentage nog veel hoger met circa 46%. Europa daarentegen bleef flink achter door problemen in de distributie van coronavaccins en de prikstop van het AstraZeneca vaccin vanwege mogelijke bijwerkingen. In Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje lag het percentage gevaccineerden slechts tussen de 11%-13%. De Europese landen zullen hun economieën daardoor minder snel kunnen heropenen.

Amerikaanse Congres volledig in handen van de Democraten
Eind vorig jaar won Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen en behielden de Democraten hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Daarna gingen in januari de laatste twee senaatzetels van de Amerikaanse staat Georgia naar de Democraten. Hiermee kwam het Amerikaanse Congres volledig in handen van de Democraten. Dit betekent dat het voor de Democraten eenvoudiger wordt om de omvangrijke fiscale plannen van president Joe Biden te implementeren. In maart werd het fiscale steunpakket van president Biden ter waarde van $1.900 miljard om de Amerikaanse economie te stimuleren goedgekeurd, ondanks dat in de Senaat alle Republikeinse senatoren tegen het plan instemden.

Centrale banken
De combinatie van zowel forse monetaire als fiscale stimuleringen, uitrol van coronavaccins en verwachte inhaaleffecten van consumenten bij een heropening van de economieën deden de rentes dit kwartaal sterk stijgen. De financiële markten verwachten een sterkere economische groei en hogere inflatie(verwachtingen). De Amerikaanse centrale bank (Fed) ziet de rentestijging als een teken van vertrouwen in een aantrekkende economische groei en maakt zich over de sterk opgelopen inflatieverwachtingen en kapitaalmarktrentes nauwelijks zorgen. De Fed ziet de stijging van de inflatie van tijdelijke aard en geeft aan dat de werkgelegenheid nog niet volledig is hersteld. De Fed liet haar beleid ongewijzigd en verwacht niet eerder dan 2024 dat de rentes zullen worden verhoogd.

Ook Lagarde (voorzitter van de Europese Centrale Bank) gaf aan dat het monetaire beleid zich nog lang zal blijven richten op het beperken van de economische schade die de coronapandemie heeft veroorzaakt. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde in maart aan om in het tweede kwartaal significant meer staats- en bedrijfsobligaties te gaan opkopen in vergelijking met het eerste kwartaal. Lagarde gaf als reden dat de oplopende rentes een bedreiging vormen voor de financiering van huishoudens en bedrijven en dus het economische herstel kunnen belemmeren. De ECB zal het tempo van de aankopen ieder kwartaal opnieuw beoordelen. Met betrekking tot de inflatie maakt de ECB zich minder zorgen.

Sterke stijging aandelen en rentes
Aandelen kenden een sterke start van het jaar, waarbij met name waarde- en cyclische aandelen flink stegen. Groeiaandelen daarentegen bleven flink achter door de stijging van de rentes. In Amerika stegen de aandelen met circa 6,2%, terwijl in Europa en Japan de stijging nog sterker waren met respectievelijk 8,4% en 8,7%. Opkomende landen bleven achter met een stijging van ongeveer 4% (allen in lokale valuta).

Beursgenoteerd vastgoed steeg met ongeveer 5% dit kwartaal. Direct vastgoed in Nederlandse woningen daalde met ongeveer 0,4% en Nederlandse winkels daalde met circa 2,5%.

Rentes stegen doordat financiële markten een sterkere economische groei en hogere inflatie(verwachtingen) inprijzen. In Europa steeg de 10 jaars Duitse rente van -0,57% naar -0,29%. De 30 jaars Duitse rente steeg van -0,16% naar 0,26%, terwijl de 30 jarige swap rente nog harder steeg, namelijk van -0,02% naar 0,48%.

Door de combinatie van stijgende rentes en aandelen is de dekkingsgraad met circa 4,6% gestegen. De dekkingsgraad zou eigenlijk nog hoger zijn uitgevallen indien de DNB-UFR curve niet per 1 januari 2021 zou zijn aangepast. Deze aanpassing had een negatieve impact op de dekkingsgraad van circa 2,8%.
(klik hier voor meer informatie over de dekkingsgraad in het hoofdstuk financiële positie).

Benchmark (geactualiseerd)
ING CDC Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsrendementen door deze te vergelijken met een benchmark die is afgeleid van het strategisch beleggingsbeleid. Een benchmark is een meetlat om de prestaties van de beleggingsportefeuille te evalueren op de langere termijn. Het totaal rendement is een gewogen gemiddelde van het rendement van de matching portefeuille en de return portefeuille. Omdat valutakoersen een grote rol spelen bij de buitenlandse beleggingen in de return portefeuille, dekt het fonds de niet-euro valutaschommelingen voor een belangrijk deel af. Het resultaat van deze valuta-afdekking wordt bij het totaal rendement geteld.

Beleggingsportefeuille
Q1 2021
Benchmark
Q1 2021
Beleggingsportefeuille
2021
Benchmark
2021
Matching portefuille
-13,1%
+2,8%
+0,6%
+18,7%
Return portefuille
+7,0%
+7,7%
+7,9%
+3,7%
Valuta-afdekking
-0,9%
+0,8%
+0,8%
+1,7%
Totaal rendement*
-4,7%
+5,6%
+4,7%
+14,9%
*Het totaal rendement is gebaseerd op de gewogen gemiddelden van de matching portefeuille, return portefeuille en valuta-afdekking.

Conclusie
In het eerste kwartaal van 2021 heeft ING CDC Pensioenfonds met de matching portefeuille een rendement behaald van circa -13,1%. De return portefeuille behaalde een rendement van circa +7,0%. De valuta-afdekking had een licht negatieve invloed op de portefeuille van -0,9%. Het gewogen totaal rendement op de beleggingen van ING CDC Pensioenfonds was -4,7%.