Financiële positie

Stijgende rente en herstel van aandelen

De financiële positie van ING CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Rente stijgt verder en herstel van aandelen zet door
De dekkingsgraad is in het eerste kwartaal gestegen van 104% naar 108%. De beleidsdekkingsgraad steeg in deze periode van 98% naar 100%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden (geactualiseerd)
De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurende de laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q1 2021
Einde Q4 2020*
Einde Q3 2020
Einde Q2 2020
Pensioenvermogen
2786
2844
2615
2441
Pensioenverplichtingen
2575
2745
2638
2568
Dekkingsgraad
108%
104%
99%
95%
Beleidsdekkingsgraad
100%
98%
98%
100%
*Cijfers conform jaarrekening

Uit dit overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2021 steeg van 104% naar 108%. Dit waren de oorzaken (klik hier voor meer informatie over het rendement in het hoofdstuk beleggingen).

  • De rente steeg verder. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen nam hierdoor toe. Deze toename was kleiner dan de stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Dit zorgde per saldo voor een stijging van de dekkingsgraad.
  • Er werd een positief resultaat behaald op de zakelijke waarden (aandelen en vastgoed). Dit zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad.

Door deze ontwikkelingen nam de dekkingsgraad ten opzichte van het voorgaande kwartaal toe.

De beleidsdekkingsgraad steeg van 98% naar 100%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het eerste kwartaal van 2021 waren per saldo beter dan de dekkingsgraden van het eerste kwartaal van 2020, waardoor de beleidsdekkingsgraad toe nam tot 100%.

Conclusie
De gestegen rente zorgde voor zowel een daling van de waarde van de pensioenverplichtingen als een (kleinere) daling van de waarde van de obligatieportefeuille. Tegelijk werd een positief beleggingsrendement gehaald op de zakelijke waarden. Per saldo nam de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2021 toe van 104% naar ongeveer 108%. De beleidsdekkingsgraad nam toe van 98% tot 100%.